Zatwierdzenie układu ze stuprocentowym poparciem wierzycieli w innowacyjnym postępowaniu sanacyjnym jednej z wiodących uczelni prywatnych w Polsce

Z satysfakcją informujemy o pomyślnym zakończeniu innowacyjnego postępowania sanacyjnego jednej z wiodących uczelni prywatnych w Polsce.
Po trwającym blisko cztery lata postępowaniu sanacyjnym, proces restrukturyzacyjny został zakończony przyjęciem układu przez wierzycieli, a następnie zatwierdzeniem układu przez sąd. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pomimo wielomilionowego stanu zadłużenia udało się wypracować rozwiązanie, które spotkało się z poparciem 100% wierzycieli. Nad tym wielowątkowym procesem pracował adwokat Bartosz Groele, adwokat Kamil Strus oraz aplikant radcowski Patrycja Piłat.
Kancelaria miała przyjemność współpracować z uczelnią od etapu podjęcia decyzji o wdrożeniu procedury restrukturyzacyjnej, przez sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, aż po reprezentację uczelni w toku właściwego postępowania sanacyjnego. Innowacyjnym aspektem prawnym było samo przesądzenie zdolność restrukturyzacyjnej uczelni.

Zgodnie z naszą wiedzą to pierwszy w Polsce przypadek efektywnego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego uczelni.<br>Wraz z zakończeniem tego złożonego procesu szczególne podziękowania pragniemy skierować do władz uczelni, które obdarzyły nas zaufaniem przy podejmowaniu odpowiedzialnej – choć niewątpliwie trudnej – decyzji o wdrożeniu restrukturyzacji. Zaangażowanie władz uczelni oraz wymierne wsparcie i ogrom pracy wykonanej ze strony zarządcy (@Tomasz Biel) przełożyły się na pomyślne zakończenie tego wymagającego postępowania sanacyjnego. Odczuwamy głęboką satysfakcję, że moglibyśmy dołożyć swój udział w wypracowaniu tego niewątpliwego sukcesu.

Z satysfakcją informujemy o pomyślnym zakończeniu innowacyjnego postępowania sanacyjnego jednej z wiodących uczelni prywatnych w Polsce.<br>Po trwającym blisko cztery lata postępowaniu sanacyjnym, proces restrukturyzacyjny został zakończony przyjęciem układu przez wierzycieli, a następnie zatwierdzeniem układu przez sąd. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pomimo wielomilionowego stanu zadłużenia udało się wypracować rozwiązanie, które spotkało się z poparciem 100% wierzycieli. Nad tym wielowątkowym procesem pracował adwokat Bartosz Groele, adwokat Kamil Strus oraz aplikant radcowski Patrycja Piłat.<br>Kancelaria miała przyjemność współpracować z uczelnią od etapu podjęcia decyzji o wdrożeniu procedury restrukturyzacyjnej, przez sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, aż po reprezentację uczelni w toku właściwego postępowania sanacyjnego. Innowacyjnym aspektem prawnym było samo przesądzenie zdolność restrukturyzacyjnej uczelni. Zgodnie z naszą wiedzą to pierwszy w Polsce przypadek efektywnego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego uczelni.<br>Wraz z zakończeniem tego złożonego procesu szczególne podziękowania pragniemy skierować do władz uczelni, które obdarzyły nas zaufaniem przy podejmowaniu odpowiedzialnej – choć niewątpliwie trudnej – decyzji o wdrożeniu restrukturyzacji. Zaangażowanie władz uczelni oraz wymierne wsparcie i ogrom pracy wykonanej ze strony zarządcy (@Tomasz Biel) przełożyły się na pomyślne zakończenie tego wymagającego postępowania sanacyjnego. Odczuwamy głęboką satysfakcję, że moglibyśmy dołożyć swój udział w wypracowaniu tego niewątpliwego sukcesu.

Korzystne rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy w sprawie pauliańskiej z powództwa syndyka masy upadłości, dotyczącej czynności ustanowienia hipoteki

 

 

 

Miło nam poinformować o korzystnym dla naszego Mocodawcy wyroku wydanym przez Sąd Najwyższy w sprawie pauliańskiej z powództwa syndyka masy upadłości, dotyczącej czynności ustanowienia hipoteki. Po blisko 3 latach od wydania przez Sąd II instancji wyroku reformatoryjnego uwzględniającego powództwo syndyka, sprawa trafia ponownie na wokandę Sądu II instancji.

W skardze kasacyjnej przygotowywanej przez adw. Bartosza Groele i adw. Kamila Strusa podniesionych zostało szereg problemów prawnych związanych z wykładnią przepisów dotyczących roszczeń pauliańskich – w tym między innymi postanowione zostało pytanie o prawidłowe rozumienia przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli w kontekście aspektu arbitralnego wyboru wierzyciela zaspokajanego lub zabezpieczanego w ramach czynności prawnej zaskarżonej skargą pauliańską. Z głębokim zainteresowaniem oczekujemy na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego, odnoszące się do wskazanego zagadnienia.

Z tego miejsca składamy również podziękowania dla Mocodawców za zaufanie i umożliwienie Kancelarii pracy nad tym złożonym zagadnieniem. Jest to kolejna ze spraw prowadzonych przez Kancelarię utwierdzająca nas w przekonaniu, że wyrok Sądu II instancji to niejednokrotnie jeszcze nie etap końcowy postępowania sądowego, a jedynie jeden z jego elementów składowych.”

18.03.2022 r. Konferencja na temat reformy szpitali w 2022 rok

 

 

 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować i równocześnie zaprosić Państwa do rejestracji w konferencji eksperckiej na temat reformy szpitali w 2022 roku. Wydarzenie odbędzie się 18 marca br. W trybie zdalnym. Konferencja jest odpowiedzią na proces zmian prawnych i organizacyjnych, które obejmują prawie 600 szpitali w Polsce. Co ważne, ustawa, która zacznie obowiązywać od stycznia 2023 roku wprowadzi podział na cztery kategorie, od A do D, w zależności od kondycji finansowej szpitala. Pozwoli to na podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów danej placówki, jej pracowników i wierzycieli.

Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat procesów restrukturyzacji, które mają wpływ na jakość świadczonych usług medycznych. Do merytorycznej dyskusji, z pewnością przyczyni się udział szerokiego grona ekspertów, w skład którego wchodzą: dr hab. Anna Hrycaj – profesor Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, dr Patryk Filipiak z kancelarii Filipiak Babicz Legal, dr Małgorzata Gałazka-Sobotka z Instytutu Zarządzania w Ochronie 

Zdrowia, dr Dariusz Woźniak z Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, partner kancelarii Groele Adwokaci Spółka Partnerska – mecenas Bartosz Groele, mecenas Piotr Fojtik, mecenas Grzegorz Pobożniak z kancelarii Kubas Kos Gałkowski, mecenas Szymon Rajski z kancelarii Filipiak Babicz Legal.

Postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu o łącznej sumie wierzytelności 16 mln zł przyjętego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem ponad 250 wierzycieli

Z dużą satysfakcją przekazujemy informację, że z powodzeniem zakończyliśmy kolejny złożony i wymagający projekt – związany z przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, funkcjonującej przez lata jako nowoczesny szpital. Restrukturyzacją objętych zostało ponad 250 wierzycieli, posiadających wierzytelności w łącznej kwocie powyżej 16 000 000 zł. Kancelaria w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego pełniła funkcję pełnomocnika dłużnika. Proces restrukturyzacji został zakończony przyjęciem układu przez wierzycieli, a następnie zatwierdzeniem układu przez sąd. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest już prawomocne. Nad całym wielowątkowym projektem pracował zespół kancelarii w osobach: adwokata Bartosza Groele, adwokata Kamila Strusa i aplikanta radcowskiego Patrycji Piłat. Przeprowadzenie wskazanej restrukturyzacji stanowiło dla nas ambitne wyzwanie, którego realizacja nie byłaby możliwa bez wymiernego wsparcia Zarządu.

 Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim decydentom za zaufanie i umożliwienie współpracy przy tak wymagającym i wieloaspektowym projekcie. Podziękowania składamy również na ręce spółki BM Restrukturyzacje (@Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek), która w tej sprawie pełniła rolę nadzorcy układu. Zakończony projekt utwierdza nas w przekonaniu, że prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja może stanowić optymalne rozwiązanie również dla podmiotów o złożonej sytuacji gospodarczej, posiadających zróżnicowane kategorie wierzycieli: od pracowników i kontrahentów, przez podmioty finansujące (banki) dysponujące zabezpieczeniem rzeczowym, aż po podmioty publicznoprawne.

16.12.2021 r. Postanowienie w przyspieszonym postępowaniu układowym CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia drugiego z układów częściowych

Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydz. Gosp. ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 16 grudnia 2021 roku wydał postanowienie w przyspieszonym postępowaniu układowym CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia drugiego z układów częściowych – wobec kontrahentów spółki. Co istotne, postanowienie sądu pozwoliło zamknąć precedensową sprawę, w której otwarte zostały dwa przyspieszone postępowania restrukturyzacyjne z układami częściowymi skierowanymi do instytucji finansowych oraz do kontrahentów klienta. Wobec powyższego, w imieniu całego zespołu Kancelarii Groele Adwokaci Spółka Partnerska, który odpowiada za ten sukces: radca prawny Agnieszka Kuciak i we wcześniejszym stadium adwokat Bartosz Magnowski, pod przewodnictwem partnera Kancelarii, adwokata Bartosza Groele, chcielibyśmy jeszcze raz podziękować naszemu Klientowi, CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji za zaufanie jakim nas obdarzył.

Aktywne uczestnictwo adw. Bartosza Groele w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

AJ

Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydz. Gosp. ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 16 grudnia 2021 roku wydał postanowienie w przyspieszonym postępowaniu układowym CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia drugiego z układów częściowych – wobec kontrahentów spółki. Co istotne, postanowienie sądu pozwoliło zamknąć precedensową sprawę, w której otwarte zostały dwa przyspieszone postępowania restrukturyzacyjne z układami częściowymi skierowanymi do instytucji finansowych oraz do kontrahentów klienta. Wobec powyższego, w imieniu całego zespołu Kancelarii Groele Adwokaci Spółka Partnerska, który odpowiada za ten sukces: radca prawny Agnieszka Kuciak i we wcześniejszym stadium adwokat Bartosz Magnowski, pod przewodnictwem partnera Kancelarii, adwokata Bartosza Groele, chcielibyśmy jeszcze raz podziękować naszemu Klientowi, CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji za zaufanie jakim nas obdarzył.

13-17 grudnia 2021 r. Wiedeń, 59 sesja V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNCITRAL)

 

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Partner Kancelarii TGA, mec. Bartosz Groele, jako ekspert prawa insolwencyjnego, po raz kolejny znalazł się w gronie delegatów na sesję V Grupy Roboczej UNCITRAL (Insolvency Law), która odbędzie się w dniach od 13 do 17 grudnia br. Gospodarzem 59 edycji tego wydarzenia będzie, tak jak w poprzednim roku, Wiedeń. Podczas grudniowej sesji zostanie przedstawiony finalny projekt przewodnika legislacyjnego dotyczącego prawa upadłościowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Jako zespół Kancelarii TGA serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

15.10.2021 r. postanowienie Sądu w przedmiocie przyjęcia układu częściowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 października br., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy przychylił się do stanowiska Kancelarii i wydał postanowienie w przedmiocie przyjęcia układu częściowego dla jednej z firm działającej w środowisku międzynarodowym w branży usług CADCAM. Co ważne, decyzją sądu zakończyło się jedno z nielicznych postępowań restrukturyzacyjnych, w których TGA miało na celu jednoczesne otwarcie dwóch układów częściowych skierowanych do instytucji finansowych (banków i firm leasingowych) oraz kontrahentów klienta. Celem obu umów częściowych było uniknięcie ryzyka przestojów w produkcji, przy jednoczesnej restrukturyzacji zobowiązań niezbędnych do przetrwania firmy. Za sukces w tej sprawie z ramienia Kancelarii odpowiadali: partner kancelarii TGA, adwokat Bartosz Groele, radca prawny Agnieszka Kuciak i we wcześniejszym stadium adwokat Bartosz Magnowski, któremu szczególnie dziękujemy za zaangażowanie oraz współpracę przy tym projekcie. Podziękowania składamy również na ręce naszego Klienta – Spółki – tu zwłaszcza Romana Suchty, Doradcy Zarządu ds. Finansowych i firmy CAD CAM Solution za zaufanie jakim nas obdarzyli.

Partner Kancelarii TGA adw. Bartosz Groele dołączył do organizacji CERIL

 

 

 

Z dumą informujemy, że Partner kancelarii TGA, adwokat Bartosz Groele na specjalne zaproszenie Prof. Dr. Boba Wessels’a, który jest niezależnym radcą prawnym, doradcą i arbitrem z 45-letnim doświadczeniem biznesowym, dołączył do organizacji CERIL.  Misją organizacji jest zapewnienie wyjątkowej, niezależnej perspektywy w celu wspierania znaczących długoterminowych ulepszeń w systemach restrukturyzacji i niewypłacalności w całej Unii Europejskiej. Jako zespół kancelarii TGA serdecznie gratulujemy            i życzymy kolejnych sukcesów.