Piotr Horosz


Dr hab. nauk prawnych, prof. UEK. Pracownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpracuje z Kancelarią od 2023 roku.

Specjalizacja

Specjalizuje się w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa spółek, a także w prawie rzeczowym – zwłaszcza w kwestiach związanych z rzeczowymi zabezpieczeniami wierzytelności.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii naukowych, komentarzy do Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów naukowych, a także recenzji wydawniczych i naukowych.

Uczestniczył w konferencjach ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych, na których wygłosił kilkadziesiąt referatów. Uczestniczył w kilkunastu programach badawczych, w tym również pełniąc funkcję kierownika programu badawczego

Doświadczenie

Działalność zawodowa związana jest głównie z pracą w szkolnictwie wyższym – od 2002 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, natomiast od 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Bogate doświadczenie dydaktyczne obejmuje wykłady i inne zajęcia prowadzone m. in. z przedmiotów: Prawo handlowe, Prawo gospodarcze, Prawo spółek, Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne, zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także wykłady i szkolenia dla praktyków. Uczestniczył w kilkunastu programach badawczych, w tym również pełniąc funkcję kierownika programu badawczego. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymywał kilkakrotnie nagrody od Rektora Politechniki Śląskiej oraz Rektora UEK.

Kontakt z praktyką obrotu zapewniły mu kilkuletnia praca w Wydziale Kredytów Banku Ochrony Środowiska S.A., Oddział w Katowicach oraz blisko 10-letnie prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.

Wykształcenie

Absolwent studiów stacjonarnych na kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopnie naukowe uzyskał na podstawie uchwał Rady tegoż Wydziału - stopień naukowy doktora nauk prawnych w 2002 r. i stopień naukowy doktora habilitowanego w 2014 r. na podstawie monografii pt. Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej oraz pozostałego dorobku.

 

https://groele.net.pl/wp-content/uploads/2023/04/PH-zdjecie-1-428x620.png