15 listopada 2018 r – posiedzenie jawne przed Sądem Najwyższym

W dniu 15 listopada 2018 r . Partner Kancelarii adwokat Bartosz Groele oraz radca prawny Małgorzata Sawa uczestniczyli w posiedzeniu jawnym przed Sądem Najwyższym w przedmiocie pytania prawnego zadanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w związku z istotną wątpliwością towarzyszącą kwestii wspólności majątkowej małżeńskiej w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec tzw. konsumentów. W sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą III CPZ 59/18 Sąd Najwyższy rozważał, czy od­po­wied­nie sto­so­wa­nie prze­pi­su art. 124 ust. 1 usta­wy Pra­wo upa­dło­ścio­we w po­stę­po­wa­niu wo­bec osób fi­zycz­nych nie­pro­wadzących dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej ozna­cza, iż z dniem ogło­sze­nia upa­dło­ści jed­ne­go z mał­żon­ków, je­że­li mał­żon­ko­wie po­zo­sta­wa­li w ustro­ju wspól­no­ści ma­jąt­ko­wej, ca­ły ma­ją­tek wspól­ny mał­żon­ków wcho­dzi do ma­sy upa­dło­ści, a je­go po­dział jest nie­do­pusz­czal­ny.

Pytanie prawne Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy sformułował w ramach postępowania upadłościowego X GUp 767/17, w którym osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej reprezentuje doradca restrukturyzacyjny Jarosław Mrożek, jednakże rozstrzygnięciem zagadnienia może być zainteresowanych nawet kilkanaście tysięcy osób, wobec których ogłoszono tzw. upadłość konsumencką.

Sąd Najwyższy podzielając stanowisko pełnomocników o doniosłości rozważanego zagadnienia i jego wpływie nie tylko na przebieg postępowania upadłościowego, lecz również konsekwencje w wymiarze prawnym oraz społecznym postanowił przekazać rozstrzygane zagadnienie Sądowi Najwyższemu w poszerzonym składzie.