29.03.2023 roku prelekcja adw. Bartosza Groele w przedmiocie „Uwolnienia piastunów organów spółki zależnej od odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Spółek Handlowych w formie online

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dyskutowane są na wielu forach. Tym razem będziemy mieć przyjemność wymienić poglądy na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Spółek Handlowych, organizowanej przez ELSA Opole we współpracy z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Opolskiego. W dniu 29 marca br. adw. Bartosz Groele poprowadzi w formie online prelekcję dotyczącą tematyki nowelizacji KSH, m.in. kwestii uwolnienia piastunów organów spółki zależnej od odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia. Cieszymy się, że struktura dyskutantów będzie szeroka – da to świeże spojrzenie na zmiany.
Więcej informacji pod linkiem: https://fb.me/e/2BCkD9zCS.

Otwarcie postępowania sanacyjnego spółki z branży elektrycznej Elektrix S.A.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Elektrix S.A. – spółki z branży energii elektrycznej reprezentowanej przez Kancelarię. Szczególne regulacje sektora energetycznego oraz duża suma wierzytelności – 29 milionów złotych – sprawiają, że postępowanie restrukturyzacyjne zapowiada się wyjątkowo ciekawie, także ze względu na charakterystyczne cechy postępowania sanacyjnego, które zapewnia największą ochronę majątku dłużnika. Przygotowaniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz prowadzeniem sprawy i merytorycznym wsparciem z ramienia Kancelarii zajmują się adw. Bartosz Groele, r. pr. Krystyna Lachner oraz apl. rad. Klaudia Glińska. Dziękujemy Spółce za zaufanie, którym nas obdarzyli, powierzając nam odpowiedzialną funkcję reprezentacji w takim postępowaniu.

Adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus  w gronie wykładowców na studiach podyplomowych UJ w roku akademickim 2022/2023

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W tegorocznej edycji studiów Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, wraz z adwokatem Kamil Strus, którzy po raz kolejny znaleźli się w gronie wykładowców, będą przekazywać studentom zarówno teoretyczną, jak i przede wszystkim praktyczną wiedzę w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Unikatowość proponowanych studiów przejawia się w połączeniu wiedzy teoretycznej prezentowanej przez dydaktyków Uniwersytetu Jagiellońskiego z wiedzą nabywaną przez doświadczenie praktyków Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Szczegóły dostępne są pod następującym linkiem: https://lnkd.in/d-EAwYP7 Serdecznie zapraszamy.

Przyjęcie przez wierzycieli wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki Stilo Energy

Przyjęcie przez wierzycieli wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym dużego podmiotu z branży energii odnawialnej, notowanego na rynku NewConnect – spółki Stilo Energy . W postępowaniu o zatwierdzenie układu Kancelaria pełni funkcję pełnomocnika Spółki. Po skutecznym otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Spółce udało się uzyskać poparcie niemal 200 wierzycieli w zakresie układu, co następnie pozwoli na złożenie do sądu wniosku o jego zatwierdzenie. Stanowi to istotny krok dla poprawy sytuacji finansowej Stilo Energy i będzie mieć bezpośrednie przełożenie na umożliwienie jej dalszego funkcjonowania w normalnym trybie. Jest to jedno z pierwszych postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzanych na taką skalę dla tak dużego podmiotu z branży energii odnawialnej.
Nad sprawą z ramienia Kancelarii merytorycznie pracują adw. Bartosz Groele i adw. Jonasz Nowicki. W imieniu całego zespołu pragniemy podziękować za zaufanie Zarządowi Spółki Stilo Energy, a także nadzorcy układu, adw. Maciej Geromin, za współpracę przy tym projekcie.

Ponowne oddalenie apelacji pozwanych w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki

 

 

W przedmiotowej sprawie przeciwnicy złożyli apelacje od wyroku Sądu Okręgowego, a po wyczerpaniu drogi odwoławczej – skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, który to sąd ponownie wydał pozytywne dla masy upadłości KBP rozstrzygnięcie, a Sąd Apelacyjny oddalił kolejne apelacje złożone przez pozwanych. Nad wygraną sprawą z ramienia Kancelarii merytorycznie pracowali adwokat Bartosz Groele, radca prawny Agnieszka Kuciak i radca prawny Jonasz Nowicki.

Ponowne oddalenie apelacji pozwanych w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki, jak również nieważności umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy na zabezpieczenie spłaty pożyczki i dalszej sprzedaży nieruchomości przez pożyczkodawcę na rzecz podmiotu trzeciego, w sprawie, w której mieliśmy przyjemność reprezentować syndyka Kraków Business Park, spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Sąd rozpoznający sprawę uznał, iż ciąg dokonanych czynności w istocie stanowił wyprowadzenie z majątku spółki nieruchomości o istotnej wartości, zaś prawomocne rozstrzygnięcie umożliwi zwrotne przeniesienie własności nieruchomości do majątku spółki, znajdującej się obecnie w stanie upadłości, co będzie stanowić istotny krok na drodze do odzyskania przez syndyka masy upadłości KBP majątku podlegającego likwidacji.

Doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki

Kancelaria prowadziła doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki, której stroną był nasz Klient z branży sprzętu sportowego. W umowie zastosowano zabezpieczenie rzeczowe w postaci zastawu rejestrowego. Dzięki sprawnemu otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, wierzycielowi nie udało się przejąć na własność przedmiotu zastawu. Pozwoliło to przystąpić do negocjacji i doprowadzić do ugody w sprawie przedłużenia umowy pożyczki, co umożliwi spółce dalsze funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że sprawa dotyczy kilkumilionowej wartości przedmiotu sporu.

Zespół Kancelarii wciąż podnosi poziom swoich kompetencji, aby świadczyć usługi prawne na jak najwyższym poziomie.

Radca prawny Agnieszka Kuciak, r. pr. Krystyna Lachneri r. pr. Ewa Wójcik ukończyły z wynikami bardzo dobrymi studia podyplomowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawach z zakresu spraw pauliańskich

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie naszego Klienta o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

W skardze kasacyjnej przygotowanej przez adw. Bartosz Groele, adw. Kamil Strus i r. pr. Ewę Wójcik podniesiono szereg istotnych zagadnień prawnych, budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów dotyczących roszczeń pauliańskich, m. in. kwestię dopuszczalności wytoczenia przez syndyka osobie trzeciej powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości w sytuacji, gdy wobec tej samej czynności prawnej toczy się tożsame postępowanie ze skargi pauliańskiej, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przez wierzyciela syngularnego upadłego, a także kwestię możliwości zaspokojenia w ramach oddzielnego planu podziału sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości w sytuacji uwzględnienia wytoczonego przez syndyka powództwa o uznanie czynności prawnej dokonanej przez 

upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Sąd przychylił się także do złożonego wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu, co oznacza zabezpieczenie interesów naszego mocodawcy do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie skargi kasacyjnej. 

Wyróżnienie Partnera Kancelarii adw. Bartosza Groele indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, został wyróżniony indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą. Uzyskanie tego wyniku nie byłoby możliwe bez głosów innych prawników, którym z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie. Ogromnym wyróżnieniem jest uznanie innych specjalistów z branży.

W czerwcu br. zespół Kancelarii zyskał dwóch nowych radców prawnych,  a także adwokata 

Z dumą informujemy, że wszyscy aplikanci zespołu Kancelarii, przystępujący w tym roku do egzaminu zawodowego, uzyskali z niego pozytywne wyniki. Tym samym zespół Kancelarii zyskał dwóch nowych radców prawnych, Karolina Piątek i Joanna Markwitz, a także adwokata – Jakuba Chamielca. W imieniu Kancelarii serdecznie gratulujemy!