Spory w branży budowlanej – oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego względem naszego Klienta przez jednego z podwykonawców

W dniu 8 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez podwykonawcę względem naszego Klienta, będącego jedną z wiodących spółek występujących na terenie kraju w charakterze generalnego wykonawcy w branży budowlanej.

W toku postępowania przed sądem pierwszej instancji Klienta reprezentował Partner Kancelarii adwokat Bartosz Groele oraz Doradca Restrukturyzacyjny adwokat Bartosz Magnowski. Zgodnie z ustnymi motywami rozstrzygnięcia podanymi po ogłoszeniu postanowienia – Sąd podzielił stanowisko prezentowane przez przedstawicieli kancelarii TPG, w ocenie których wniosek o ogłoszenie upadłości podlegał oddaleniu na podstawie art. 12a ustawy prawo upadłościowe, jako wniosek oparty na wierzytelności w całości spornej.

Zapadłe orzeczenie stanowi kolejny istotny element w linii orzeczniczej opowiadającej się przeciwko występującej w obrocie praktyce składania wniosków o ogłoszenie upadłości opartych na wierzytelnościach spornych. Wnioski takie w rzeczywistości często bywają niezasadnie wykorzystywane przez nierzetelnych kontrahentów do wywierania na danym podmiocie gospodarczym presji, ukierunkowanej na uzyskania zapłaty spornego roszczenia.