Ponowne oddalenie apelacji pozwanych w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki

 

 

W przedmiotowej sprawie przeciwnicy złożyli apelacje od wyroku Sądu Okręgowego, a po wyczerpaniu drogi odwoławczej – skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, który to sąd ponownie wydał pozytywne dla masy upadłości KBP rozstrzygnięcie, a Sąd Apelacyjny oddalił kolejne apelacje złożone przez pozwanych. Nad wygraną sprawą z ramienia Kancelarii merytorycznie pracowali adwokat Bartosz Groele, radca prawny Agnieszka Kuciak i radca prawny Jonasz Nowicki.

Ponowne oddalenie apelacji pozwanych w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki, jak również nieważności umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy na zabezpieczenie spłaty pożyczki i dalszej sprzedaży nieruchomości przez pożyczkodawcę na rzecz podmiotu trzeciego, w sprawie, w której mieliśmy przyjemność reprezentować syndyka Kraków Business Park, spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Sąd rozpoznający sprawę uznał, iż ciąg dokonanych czynności w istocie stanowił wyprowadzenie z majątku spółki nieruchomości o istotnej wartości, zaś prawomocne rozstrzygnięcie umożliwi zwrotne przeniesienie własności nieruchomości do majątku spółki, znajdującej się obecnie w stanie upadłości, co będzie stanowić istotny krok na drodze do odzyskania przez syndyka masy upadłości KBP majątku podlegającego likwidacji.