Adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus  w gronie wykładowców na studiach podyplomowych UJ w roku akademickim 2022/2023

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W tegorocznej edycji studiów Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, wraz z adwokatem Kamil Strus, którzy po raz kolejny znaleźli się w gronie wykładowców, będą przekazywać studentom zarówno teoretyczną, jak i przede wszystkim praktyczną wiedzę w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Unikatowość proponowanych studiów przejawia się w połączeniu wiedzy teoretycznej prezentowanej przez dydaktyków Uniwersytetu Jagiellońskiego z wiedzą nabywaną przez doświadczenie praktyków Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Szczegóły dostępne są pod następującym linkiem: https://lnkd.in/d-EAwYP7 Serdecznie zapraszamy.

Przyjęcie przez wierzycieli wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki Stilo Energy

Przyjęcie przez wierzycieli wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym dużego podmiotu z branży energii odnawialnej, notowanego na rynku NewConnect – spółki Stilo Energy . W postępowaniu o zatwierdzenie układu Kancelaria pełni funkcję pełnomocnika Spółki. Po skutecznym otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Spółce udało się uzyskać poparcie niemal 200 wierzycieli w zakresie układu, co następnie pozwoli na złożenie do sądu wniosku o jego zatwierdzenie. Stanowi to istotny krok dla poprawy sytuacji finansowej Stilo Energy i będzie mieć bezpośrednie przełożenie na umożliwienie jej dalszego funkcjonowania w normalnym trybie. Jest to jedno z pierwszych postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzanych na taką skalę dla tak dużego podmiotu z branży energii odnawialnej.
Nad sprawą z ramienia Kancelarii merytorycznie pracują adw. Bartosz Groele i adw. Jonasz Nowicki. W imieniu całego zespołu pragniemy podziękować za zaufanie Zarządowi Spółki Stilo Energy, a także nadzorcy układu, adw. Maciej Geromin, za współpracę przy tym projekcie.

Ponowne oddalenie apelacji pozwanych w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki

 

 

W przedmiotowej sprawie przeciwnicy złożyli apelacje od wyroku Sądu Okręgowego, a po wyczerpaniu drogi odwoławczej – skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu, który to sąd ponownie wydał pozytywne dla masy upadłości KBP rozstrzygnięcie, a Sąd Apelacyjny oddalił kolejne apelacje złożone przez pozwanych. Nad wygraną sprawą z ramienia Kancelarii merytorycznie pracowali adwokat Bartosz Groele, radca prawny Agnieszka Kuciak i radca prawny Jonasz Nowicki.

Ponowne oddalenie apelacji pozwanych w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki, jak również nieważności umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy na zabezpieczenie spłaty pożyczki i dalszej sprzedaży nieruchomości przez pożyczkodawcę na rzecz podmiotu trzeciego, w sprawie, w której mieliśmy przyjemność reprezentować syndyka Kraków Business Park, spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Sąd rozpoznający sprawę uznał, iż ciąg dokonanych czynności w istocie stanowił wyprowadzenie z majątku spółki nieruchomości o istotnej wartości, zaś prawomocne rozstrzygnięcie umożliwi zwrotne przeniesienie własności nieruchomości do majątku spółki, znajdującej się obecnie w stanie upadłości, co będzie stanowić istotny krok na drodze do odzyskania przez syndyka masy upadłości KBP majątku podlegającego likwidacji.

Doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki

Kancelaria prowadziła doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki, której stroną był nasz Klient z branży sprzętu sportowego. W umowie zastosowano zabezpieczenie rzeczowe w postaci zastawu rejestrowego. Dzięki sprawnemu otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, wierzycielowi nie udało się przejąć na własność przedmiotu zastawu. Pozwoliło to przystąpić do negocjacji i doprowadzić do ugody w sprawie przedłużenia umowy pożyczki, co umożliwi spółce dalsze funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że sprawa dotyczy kilkumilionowej wartości przedmiotu sporu.

Zespół Kancelarii wciąż podnosi poziom swoich kompetencji, aby świadczyć usługi prawne na jak najwyższym poziomie.

Radca prawny Agnieszka Kuciak, r. pr. Krystyna Lachneri r. pr. Ewa Wójcik ukończyły z wynikami bardzo dobrymi studia podyplomowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawach z zakresu spraw pauliańskich

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie naszego Klienta o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

W skardze kasacyjnej przygotowanej przez adw. Bartosz Groele, adw. Kamil Strus i r. pr. Ewę Wójcik podniesiono szereg istotnych zagadnień prawnych, budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów dotyczących roszczeń pauliańskich, m. in. kwestię dopuszczalności wytoczenia przez syndyka osobie trzeciej powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości w sytuacji, gdy wobec tej samej czynności prawnej toczy się tożsame postępowanie ze skargi pauliańskiej, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przez wierzyciela syngularnego upadłego, a także kwestię możliwości zaspokojenia w ramach oddzielnego planu podziału sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości w sytuacji uwzględnienia wytoczonego przez syndyka powództwa o uznanie czynności prawnej dokonanej przez 

upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Sąd przychylił się także do złożonego wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu, co oznacza zabezpieczenie interesów naszego mocodawcy do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie skargi kasacyjnej. 

Wyróżnienie Partnera Kancelarii adw. Bartosza Groele indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, został wyróżniony indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą. Uzyskanie tego wyniku nie byłoby możliwe bez głosów innych prawników, którym z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie. Ogromnym wyróżnieniem jest uznanie innych specjalistów z branży.

Przystąpienie Kancelarii do postępowania restrukturyzacyjnego dużego przedsiębiorstwa z branży fotowoltaiki

 

 

 

Kancelaria Groele Adwokaci przystąpiła do postępowania restrukturyzacyjnego dużego przedsiębiorstwa z branży fotowoltaiki. W postępowaniu o zatwierdzenie układu pełnimy funkcję pełnomocnika dłużnika. Warto zaznaczyć, że jest to jedno z pierwszych postępowań restrukturyzacyjnych otwartych dla przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej.

W czerwcu br. zespół Kancelarii zyskał dwóch nowych radców prawnych,  a także adwokata 

Z dumą informujemy, że wszyscy aplikanci zespołu Kancelarii, przystępujący w tym roku do egzaminu zawodowego, uzyskali z niego pozytywne wyniki. Tym samym zespół Kancelarii zyskał dwóch nowych radców prawnych, Karolina Piątek i Joanna Markwitz, a także adwokata – Jakuba Chamielca. W imieniu Kancelarii serdecznie gratulujemy!

Pomyślne rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości znaczącego podmiotu z branży pośrednictwa finansowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dnia 4-go maja br., na wniosek naszego klienta Open Finance S.A., ogłosił upadłość spółki. Prowadzeniem sprawy oraz merytorycznym wsparciem z ramienia Kancelarii zajmowali się Partner Kancelarii, mec. Bartosz Groele oraz mec. Krystyna Lachner. To kolejne pomyślnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe dla podmiotu z branży pośrednictwa finansowego.

Składamy podziękowania przede wszystkim naszemu klientowi, Open Finance S.A., za zaufanie jakim nas obdarzyli, powierzając nam przeprowadzenie procesu upadłościowego, jak również doradcy restrukturyzacyjnemu Pawłowi Andrzejowi Głodkowi, który objął funkcję syndyka. Jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie – sztuką jest odpowiedzialnie zakończyć biznes w obliczu gąszczu zmian prawnych i z poszanowaniem praw wierzycieli.