29.03.2023 roku prelekcja adw. Bartosza Groele w przedmiocie „Uwolnienia piastunów organów spółki zależnej od odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Spółek Handlowych w formie online

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dyskutowane są na wielu forach. Tym razem będziemy mieć przyjemność wymienić poglądy na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Spółek Handlowych, organizowanej przez ELSA Opole we współpracy z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Opolskiego. W dniu 29 marca br. adw. Bartosz Groele poprowadzi w formie online prelekcję dotyczącą tematyki nowelizacji KSH, m.in. kwestii uwolnienia piastunów organów spółki zależnej od odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia. Cieszymy się, że struktura dyskutantów będzie szeroka – da to świeże spojrzenie na zmiany.
Więcej informacji pod linkiem: https://fb.me/e/2BCkD9zCS.

Partnerstwo Kancelarii Groele i Wspólnicy sp. k. z biurem rachunkowym Warido Accounting Sp. z o.o.

 

 

Mając świadomość, że pierwsze dyskusje dotyczące zagrożenia niewypłacalnością mają związek z księgowością firmy, dużą wagę przywiązujemy do współpracy z najlepszymi w tym zakresie. Z tego też względu zdecydowaliśmy się zmaterializować partnerstwo Kancelarii Groele i Wspólnicy sp.k. z biurem rachunkowym Warido Accounting sp. z o.o., oferującym m.in. usługi rachunkowe oraz doradztwa podatkowego. Wierzymy, że rozpoczęcie współpracy doprowadzi do realizacji ciekawych projektów, a jednocześnie stworzy atrakcyjną dla klientów możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi, łączącej usługi prawne z rachunkowymi.

Prawomocne zatwierdzenie układu obejmującego wierzytelności na kwotę niemal 64 mln. złotych w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki z branży budowlanej – IDH Development S.A.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które funkcjonowało na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 w czasach COVID, umożliwiało dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami w ramach maksymalnie odformalizowanej oraz szybkiej procedury. Takie rozwiązanie było możliwe w przypadku IDH Development S.A. – Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 1 lutego 2023 r. prawomocnie zatwierdził układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki, obejmujący wierzytelności opiewające na kwotę prawie 64 milionów złotych. Przedmiotem działalności dłużnika są głównie inwestycje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego i obiektów wielkokubaturowych. Branża budowlana była jedną z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, jednak prognozy makroekonomiczne wskazują na dynamiczny wzrost popytu na te usługi w najbliższych latach. Dzięki wdrożonemu planowi restrukturyzacyjnemu oraz pomyślnie zatwierdzonemu układowi, który zakładał m. in. zaspokojenie wierzycieli publicznoprawnych 

w ramach konwersji wierzytelności w kwocie 7 mln zł na akcje, spółka będzie mogła powrócić do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria w przedmiotowym postępowaniu pełniła funkcję pełnomocnika Dłużnika, a obsługą merytoryczną zajmowali się adw. Bartosz Groele, r. pr. Agnieszka Kuciak i r. pr. Jonasz Nowicki. Dziękujemy za współpracę i zaufanie Spółce IDH Development S.A., a także nadzorcy sądowemu w przedmiotowej sprawie – Maciejowi Gerominowi.

Otwarcie postępowania sanacyjnego spółki z branży elektrycznej Elektrix S.A.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Elektrix S.A. – spółki z branży energii elektrycznej reprezentowanej przez Kancelarię. Szczególne regulacje sektora energetycznego oraz duża suma wierzytelności – 29 milionów złotych – sprawiają, że postępowanie restrukturyzacyjne zapowiada się wyjątkowo ciekawie, także ze względu na charakterystyczne cechy postępowania sanacyjnego, które zapewnia największą ochronę majątku dłużnika. Przygotowaniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz prowadzeniem sprawy i merytorycznym wsparciem z ramienia Kancelarii zajmują się adw. Bartosz Groele, r. pr. Krystyna Lachner oraz apl. rad. Klaudia Glińska. Dziękujemy Spółce za zaufanie, którym nas obdarzyli, powierzając nam odpowiedzialną funkcję reprezentacji w takim postępowaniu.

Zatwierdzenie wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jednego z wiodących podmiotów w branży OZE Stilo Energy S.A. reprezentowanego przez Kancelarię

Spółce reprezentowanej przez Kancelarię udało się zatwierdzić jeden z większych i pierwszych układów z branży OZE – Sąd zatwierdził wielomilionowy układ w postępowaniu jednego z wiodących podmiotów w branży energetycznej – Stilo Energy. Zespół Kancelarii, prowadzony przez adw. @Bartosz Groele, przy udziale r. pr. @Jonasz Nowicki i apl. rad. @Joanna Kogut, wspierał drużynę Spółki w krótkim postępowaniu, które obejmowało ponad 300 wierzycieli, a suma wierzytelności wynosiła niemal 17 milionów złotych. W toku postępowania pojawiło się wiele interesujących – a może nawet pionierskich z uwagi na specyfikę branży – wątków, które udało się rozstrzygnąć. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w tym projekcie pozwolą sprawniej prowadzić restrukturyzacje w branży odnawialnej energii. 
 
Serdecznie dziękujemy nadzorcy układu, adw. @Maciej Geromin i jego Zespołowi, za współpracę przy tym rozwijającym projekcie.

 

 

16-17 grudnia 2022 roku adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus wykładowcami podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus w dniach 16-17 grudnia br. wcielili się w rolę wykładowców podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Przedmiotem jednego z wykładów były bezskuteczność i zaskarżenie czynności dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Bardzo doceniamy tę formułę dydaktyczną, ponieważ bezpośredni kontakt z doświadczonymi już managerami pozwala w sposób iście partnerski i oparty o aktualne przykłady omawiać system prawa insolwencyjnego. Liczymy, że wrażenie jest wzajemne.

3 grudnia 2022 roku wykład adw. Bartosza Groele podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 3 grudnia 2022 roku Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, prowadził wykład pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego adw. Bartosz Groele przeprowadził słuchaczy przez złożone zagadnienia związane z tym tematem – m. in. kwestie ciężaru dowodów, obligatoryjne przesłanki orzeczenia zakazu, a inicjatywę dowodową czy relacje tej instytucji do zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu – rozstrzygając przy tym obecne w doktrynie problemy prawne z tym związane.

8 listopada 2022 r. adw. Bartosz Groele prelegentem na wykładzie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pt. „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”.

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, 8 listopada br. wcieli się w rolę prelegenta na wykładzie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pt. „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”. W dyskusji zostaną poruszone kwestie najważniejsze dla zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorstw, m. in. restrukturyzacja zapobiegawcza, test rentowności czy narzędzia wczesnego ostrzegania. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyką adwokatów i aplikantów adwokackich.

XXIII Konferencja Zarządzania Finansami – symulacja rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu

Podczas jednej z sesji XXIII Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Finansami adwokat Bartosz Groele wraz z innymi doświadczonymi praktykami prawa restrukturyzacyjnego – Maciej Geromin, Paweł Sikora, Wiesław Ostrowski – prowadził symulację rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, w którym m.in. dochodzi do konwersji wierzytelności na akcje dłużnika. Dyskusja podczas sesji dotyczyła zagadnień związanych z instrumentami prawa restrukturyzacyjnego, w tym test prywatnego wierzyciela czy test prywatnego inwestora, kwestii ekwiwalentności konwersji czy dostępu do źródeł danych dla każdego z uczestników.

 

22 października br. XXXI Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Uroczysta XXXI Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. 22 października br. Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, wraz z adwokatem Kamil Strus, oficjalnie po raz kolejny dołączyli do grona wykładowców na studiach podyplomowych z Prawa restrukturyzacyjnego. Z tego miejsca dziękujemy władzom Uczelni za zaufanie, jakim nas obdarzyli, powierzając nam odpowiedzialną rolę w kształceniu przyszłych praktyków prawa restrukturyzacyjnego.