27-29 września 2023 roku XXIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami w Kołobrzegu- adw. Bartosz Groele prowadzącym i moderatorem sesji

W dniach 27-29 września 2023 roku, Wspólnik Kancelarii, adw. Bartosz Groele wcieli się w rolę prowadzącego i moderatora sesji podczas XXIV Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Finansami, która odbędzie się w Kołobrzegu w Hotelu Baltic Plaza oraz w formie online.
Konferencja ma na celu poruszenie w szerokim gronie ekspertów tematów z zakresu zarządzania finansami, gospodarki morskiej, wyceny przedsiębiorstw, rynku kapitałowego oraz zarządzania finansami w energetyce.
Podczas konferencji adwokat Bartosz Groele poprowadzi panel dotyczący styku sektora energetycznego i restrukturyzacyjnego, w trakcie którego nie tylko wcieli się w rolę moderatora, ale także poruszy temat restrukturyzacji wierzytelności z zielonych certyfikatów.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji – niekoniecznie prawniczej.
Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/enAXGq9

26.09.2023 r. szkolenie „Prawo spółek osobowych i kapitałowych w praktyce sądowej” dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 26 września 2023 roku, adwokat Bartosz Groele poprowadzi szkolenie „Prawo spółek osobowych i kapitałowych w praktyce sądowej” dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Podczas zajęć poruszone zostaną kwestie dotyczące podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem spółek, zasad odpowiedzialności za zaciągnięte przez nie zobowiązania, a także zagadnienia dotyczące niedawno wprowadzonych do polskiego systemu prawnego instytucji – dominacji i zależności oraz grup spółek.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyką do udziału w szkoleniu.

„Kodeks spółek handlowych. Transgraniczne i krajowe podziały i przekształcenia spółek. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza”, pod redakcją prof. dr hab. Rafała Adamusa oraz Wspólnika Kancelarii adw. Bartosza Groele

Z przyjemnością informujemy, że już w październiku wydana zostanie publikacja „Kodeks spółek handlowych. Transgraniczne i krajowe podziały i przekształcenia spółek. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza”, pod redakcją prof. dr hab. Rafała Adamusa oraz Wspólnika Kancelarii adw. Bartosza Groele. W publikacji omówiono w sposób wyczerpujący zagadnienia związane z transgranicznymi i krajowymi podziałami i przekształceniami spółek po najnowszych zmianach Kodeksu spółek handlowych, które to wynikają z potrzeby implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do lektury.

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami” na Akademii Leona Koźmińskiego. Zajęcia prowadzone będą przez uznanych praktyków, a wśród nich Wspólnik Kancelarii GiW adw. Bartosz Groele

Wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania wierzytelnościami zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na pierwszą edycję studiów podyplomowych „Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami”. Za tą pionierską inicjatywę odpowiadają Akademia Leona Koźmińskiego i Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce. Współpraca tych dwóch podmiotów gwarantuje, że słuchacze zapoznają się nie tylko z wiedzą praktyczną, ale również zdobędą niezwykle ważne umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów oraz uznanych praktyków, wśród których znalazł się Wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele.

Rekrutacja potrwa do 30 września 2023 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/dd5GwrHP

Zaproszenie do współpracy w ramach Forum Prawa Insolwencyjnego

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań w gałęzi prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
W odpowiedzi na te wyzwania powstał szczególny numer Przeglądu Prawa Handlowego, gdzie założyciele Forum Prawa Insolwencyjnego Joanna Kruczalak-Jankowska, Aleksander Jerzy Witosz, Rafał AdamusBartosz Groele, we współpracy z uznanymi ekspertami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, podjęli inicjatywę rozpoczęcia pogłębionej dyskusji na temat planowanej nowelizacji. Celem tej dyskusji jest przyjrzenie się jej szczegółom i wymiana argumentów w sposób odpowiedzialny i transparentny.
Uważamy, że transparentny dialog, z udziałem jak najszerszego grona przedstawicieli doktryny i praktyki, powinien zawsze towarzyszyć procesowi wdrażania istotnych i skomplikowanych rozwiązań prawnych.

Dlatego też, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niewypłacalności, upadłości i restrukturyzacji, a także współpracą w ramach Forum Prawa Insolwencyjnego, do odwiedzenia strony internetowej https://forumeu.eu/, gdzie będą dostępne informacje o kolejnych przedsięwzięciach.
Udział w tym ważnym procesie, może pozwolić na skonstruowanie nowoczesnego systemu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości i ochronie interesów wszystkich zainteresowanych stron.

„Odpowiedzialność dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu na podstawie dyrektywy 2019/1023 i noweli ustawy – Prawo restrukturyzacyjne” artykuł adw. Bartosza Groele w specjalnym, sierpniowym numerze miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego (nr 8/2023)

W specjalnym, sierpniowym numerze miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego (nr 8/2023), który ma na celu podjęcie dyskusji na temat planowanej nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, opublikowany został artykuł adw. Bartosza Groele „Odpowiedzialność dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu na podstawie dyrektywy 2019/1023 i noweli ustawy – Prawo restrukturyzacyjne”. Artykuł skupia się wokół tematyki odpowiedzialności dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu w kontekście unijnej dyrektywy restrukturyzacyjnej i stanowiącej jej implementację nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego.
Zachęcamy do zapoznania z najnowszym numerem Przeglądu Prawa Handlowego, a także do udziału w dyskusji w ramach Forum Prawa Insolwencyjnego, dostępnego pod adresem: https://forumeu.eu/

Artykuł współautorstwa adw. Bartosza Groele i adw. Jakuba Chamielca pt.”Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego” już 11 września 2023 r. w najnowszym 33 numerze kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny” (3/2023)

W najnowszym 33 numerze kwartalnika 3/2023 „Doradca Restrukturyzacyjny”, który ukaże się w dniu 11 września br. zostanie opublikowany artykuł wspólnego autorstwa Bartosz Groele oraz Jakub Chamielec pt. „ Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego”. Poruszone zostaną w nim istotne kwestie dotyczące możliwości wniesienia zażalenia w trybie art. 394(1) k.p.c. do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego uchylającego zaskarżone postanowienie i przekazujące sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem już we wrześniu jak i do prenumeraty kwartalnika.

9 sierpnia 2023 r. wykład adwokata Bartosza Groele dla ORA w Warszawie „Zgłaszanie wierzytelności wynikających z kredytów frankowych w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.” 

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, 9 sierpnia 2023 br. wcielił się w rolę prelegenta podczas wykładu dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pt. „Zgłaszanie wierzytelności wynikających z kredytów frankowych w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.” W trakcie prelekcji, która skupiła się na elementach praktycznych, obejmujących kwestię zgłaszania wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, adw. Bartosz Groele poruszył zagadnienia dotyczące terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz konsekwencji związanymi z jego uchybieniem. Omówiona została również sytuacja wierzycieli, w zależności od tego, czy wierzyciel wytoczył, czy też nie, powództwo przeciwko bankowi o zapłatę lub ustalenie nieistnienia zobowiązania, przed ogłoszeniem upadłości banku. Wkład w prelekcję wniósł również aplikant adwokacki Witold Jarząb.

Dziękujemy słuchaczom za obecność i aktywny udział w zajęciach.

5 września 2023 roku będzie miała miejsce premiera komentarza do ustawy o fundacji rodzinnej, którem współautorem jest wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele

Od niedawna w polskim systemie prawnym funkcjonuje nowa instytucja, jaką jest fundacja rodzinna. Dotychczas organizacja planów sukcesyjnych opierała się na rozwiązaniach dostępnych w KSH i KC, które sprawiały, że polscy przedsiębiorcy często decydowali się na zagraniczne alternatywy. Wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej nestorzy firm rodzinnych zostali wyposażeni w instrumenty prawne, które pozwolą na stworzenie struktury organizacyjnej, zapewniającej opracowanie zasad sukcesji majątku z uwagi na zmianę pokoleniową. Zagadnienia związane z zasadami tworzenia fundacji rodzinnej i jej funkcjonowania zostały szczegółowo omówione w Komentarzu do ustawy o fundacji rodzinnej, której współautorem jest Wspólnik Kancelarii, adw. Bartosz Groele. Publikacja będzie miała swoją premierę 5 września br. i już teraz zachęcamy do lektury.

20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił wczoraj upadłość Getin Noble Bank. To ważna wiadomość dla kredytobiorców – szczególnie frankowych, którzy od tej pory tracą możliwość dochodzenia zwrotu wpłaconych kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi, a zamiast tego będą musieli dokonać zgłoszenia wierzytelności w trakcie postępowania upadłościowego. Oznacza to zdecydowanie bardziej rygorystyczne reguły dochodzenia swoich roszczeń, szczególnie ze względu na krótki termin na dokonanie zgłoszenia, wynoszący 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

Kancelaria Groele i Wspólnicy oferuje pomoc prawną w zakresie sporów prowadzonych z Getin Noble Bank i obsługi wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w którym skomplikowana sytuacja prawna wynikająca z nieważności kredytów frankowych spotka się z uregulowaniami Prawa upadłościowego.