Przyjęcie przez wierzycieli wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki Stilo Energy

Przyjęcie przez wierzycieli wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym dużego podmiotu z branży energii odnawialnej, notowanego na rynku NewConnect – spółki Stilo Energy . W postępowaniu o zatwierdzenie układu Kancelaria pełni funkcję pełnomocnika Spółki. Po skutecznym otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Spółce udało się uzyskać poparcie niemal 200 wierzycieli w zakresie układu, co następnie pozwoli na złożenie do sądu wniosku o jego zatwierdzenie. Stanowi to istotny krok dla poprawy sytuacji finansowej Stilo Energy i będzie mieć bezpośrednie przełożenie na umożliwienie jej dalszego funkcjonowania w normalnym trybie. Jest to jedno z pierwszych postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzanych na taką skalę dla tak dużego podmiotu z branży energii odnawialnej.
Nad sprawą z ramienia Kancelarii merytorycznie pracują adw. Bartosz Groele i adw. Jonasz Nowicki. W imieniu całego zespołu pragniemy podziękować za zaufanie Zarządowi Spółki Stilo Energy, a także nadzorcy układu, adw. Maciej Geromin, za współpracę przy tym projekcie.