Artykuł współautorstwa adw. Bartosza Groele i adw. Jakuba Chamielca pt.”Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego” już 11 września 2023 r. w najnowszym 33 numerze kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny” (3/2023)

W najnowszym 33 numerze kwartalnika 3/2023 „Doradca Restrukturyzacyjny”, który ukaże się w dniu 11 września br. zostanie opublikowany artykuł wspólnego autorstwa Bartosz Groele oraz Jakub Chamielec pt. „ Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego”. Poruszone zostaną w nim istotne kwestie dotyczące możliwości wniesienia zażalenia w trybie art. 394(1) k.p.c. do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego uchylającego zaskarżone postanowienie i przekazujące sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem już we wrześniu jak i do prenumeraty kwartalnika.