Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami” na Akademii Leona Koźmińskiego. Zajęcia prowadzone będą przez uznanych praktyków, a wśród nich Wspólnik Kancelarii GiW adw. Bartosz Groele

Wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania wierzytelnościami zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na pierwszą edycję studiów podyplomowych „Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami”. Za tą pionierską inicjatywę odpowiadają Akademia Leona Koźmińskiego i Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce. Współpraca tych dwóch podmiotów gwarantuje, że słuchacze zapoznają się nie tylko z wiedzą praktyczną, ale również zdobędą niezwykle ważne umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów oraz uznanych praktyków, wśród których znalazł się Wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele.

Rekrutacja potrwa do 30 września 2023 roku.

Więcej informacji pod adresem: https://lnkd.in/dd5GwrHP

9 sierpnia 2023 r. wykład adwokata Bartosza Groele dla ORA w Warszawie „Zgłaszanie wierzytelności wynikających z kredytów frankowych w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.” 

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, 9 sierpnia 2023 br. wcielił się w rolę prelegenta podczas wykładu dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pt. „Zgłaszanie wierzytelności wynikających z kredytów frankowych w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.” W trakcie prelekcji, która skupiła się na elementach praktycznych, obejmujących kwestię zgłaszania wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, adw. Bartosz Groele poruszył zagadnienia dotyczące terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz konsekwencji związanymi z jego uchybieniem. Omówiona została również sytuacja wierzycieli, w zależności od tego, czy wierzyciel wytoczył, czy też nie, powództwo przeciwko bankowi o zapłatę lub ustalenie nieistnienia zobowiązania, przed ogłoszeniem upadłości banku. Wkład w prelekcję wniósł również aplikant adwokacki Witold Jarząb.

Dziękujemy słuchaczom za obecność i aktywny udział w zajęciach.

Uprawomocnienie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu naszego Klienta z branży energii odnawialnej- Stilo Energy S.A.

Energetyka odnawialna stanowi coraz większy odsetek produkcji energii elektrycznej w Polsce. W branży pojawia się coraz więcej podmiotów, jednak postępowania restrukturyzacyjne w obrębie tej specyficznej dziedziny są wciąż innowacyjne. Z tego powodu szczególnie cieszy nas wiadomość o uprawomocnieniu się układu zatwierdzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym naszego Klienta z branży energii odnawialnej, notowanego na rynku NewConnect – Stilo Energy S.A. Mimo zaskarżenia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez wierzyciela, Sąd podzielił stanowisko i argumentację przedstawione przez zespół Kancelarii w składzie adw. Bartosz Groele, r. pr. Jonasz Nowicki i apl. rad. Joanna Kogut, dzięki czemu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. Niniejsze pozwoli spółce powrócić do swojej pełnej funkcjonalności. Dziękujemy nadzorcy układu i jego zespołowi – Maciej Geromin i Alicja Mordasiewicz, a także spółce Stilo Energy za powierzenie w nasze ręce obsługi prawnej podczas przeprowadzonego PZU – jednego z pierwszych w tej branży.

17-20 kwietnia 2023 roku, 62. sesja Grupy Roboczej V UNCITRAL (Prawo upadłościowe) Nowy Jork

W dniach 17-20 kwietnia br. odbędzie się 62 sesja obrad V Grupy Roboczej UNCITRAL, działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Członkowie grupy spotkają się stacjonarnie w Nowym Jorku bądź zdalnie – aby omówić kwestie związane z harmonizacją modelowych przepisów dotyczących niewypłacalności. Wśród kilku wyselekcjonowanych delegatów Polski z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii po raz kolejny znalazł się Wspólnik Kancelarii, adw. Bartosz Groele. Agenda wydarzenia, a także dostępny po obradach raport o pracach grupy roboczej, można znaleźć pod linkiem https://uncitral.un.org/en/working_groups/5/insolvency_law

Partnerstwo Kancelarii Groele i Wspólnicy sp. k. z biurem rachunkowym Warido Accounting Sp. z o.o.

 

 

Mając świadomość, że pierwsze dyskusje dotyczące zagrożenia niewypłacalnością mają związek z księgowością firmy, dużą wagę przywiązujemy do współpracy z najlepszymi w tym zakresie. Z tego też względu zdecydowaliśmy się zmaterializować partnerstwo Kancelarii Groele i Wspólnicy sp.k. z biurem rachunkowym Warido Accounting sp. z o.o., oferującym m.in. usługi rachunkowe oraz doradztwa podatkowego. Wierzymy, że rozpoczęcie współpracy doprowadzi do realizacji ciekawych projektów, a jednocześnie stworzy atrakcyjną dla klientów możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi, łączącej usługi prawne z rachunkowymi.

Prawomocne zatwierdzenie układu obejmującego wierzytelności na kwotę niemal 64 mln. złotych w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki z branży budowlanej – IDH Development S.A.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które funkcjonowało na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 w czasach COVID, umożliwiało dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami w ramach maksymalnie odformalizowanej oraz szybkiej procedury. Takie rozwiązanie było możliwe w przypadku IDH Development S.A. – Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 1 lutego 2023 r. prawomocnie zatwierdził układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki, obejmujący wierzytelności opiewające na kwotę prawie 64 milionów złotych. Przedmiotem działalności dłużnika są głównie inwestycje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego i obiektów wielkokubaturowych. Branża budowlana była jedną z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, jednak prognozy makroekonomiczne wskazują na dynamiczny wzrost popytu na te usługi w najbliższych latach. Dzięki wdrożonemu planowi restrukturyzacyjnemu oraz pomyślnie zatwierdzonemu układowi, który zakładał m. in. zaspokojenie wierzycieli publicznoprawnych 

w ramach konwersji wierzytelności w kwocie 7 mln zł na akcje, spółka będzie mogła powrócić do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria w przedmiotowym postępowaniu pełniła funkcję pełnomocnika Dłużnika, a obsługą merytoryczną zajmowali się adw. Bartosz Groele, r. pr. Agnieszka Kuciak i r. pr. Jonasz Nowicki. Dziękujemy za współpracę i zaufanie Spółce IDH Development S.A., a także nadzorcy sądowemu w przedmiotowej sprawie – Maciejowi Gerominowi.

Zatwierdzenie wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jednego z wiodących podmiotów w branży OZE Stilo Energy S.A. reprezentowanego przez Kancelarię

Spółce reprezentowanej przez Kancelarię udało się zatwierdzić jeden z większych i pierwszych układów z branży OZE – Sąd zatwierdził wielomilionowy układ w postępowaniu jednego z wiodących podmiotów w branży energetycznej – Stilo Energy. Zespół Kancelarii, prowadzony przez adw. @Bartosz Groele, przy udziale r. pr. @Jonasz Nowicki i apl. rad. @Joanna Kogut, wspierał drużynę Spółki w krótkim postępowaniu, które obejmowało ponad 300 wierzycieli, a suma wierzytelności wynosiła niemal 17 milionów złotych. W toku postępowania pojawiło się wiele interesujących – a może nawet pionierskich z uwagi na specyfikę branży – wątków, które udało się rozstrzygnąć. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w tym projekcie pozwolą sprawniej prowadzić restrukturyzacje w branży odnawialnej energii. 
 
Serdecznie dziękujemy nadzorcy układu, adw. @Maciej Geromin i jego Zespołowi, za współpracę przy tym rozwijającym projekcie.

 

 

16-17 grudnia 2022 roku adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus wykładowcami podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus w dniach 16-17 grudnia br. wcielili się w rolę wykładowców podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Przedmiotem jednego z wykładów były bezskuteczność i zaskarżenie czynności dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Bardzo doceniamy tę formułę dydaktyczną, ponieważ bezpośredni kontakt z doświadczonymi już managerami pozwala w sposób iście partnerski i oparty o aktualne przykłady omawiać system prawa insolwencyjnego. Liczymy, że wrażenie jest wzajemne.

3 grudnia 2022 roku wykład adw. Bartosza Groele podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 3 grudnia 2022 roku Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, prowadził wykład pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego adw. Bartosz Groele przeprowadził słuchaczy przez złożone zagadnienia związane z tym tematem – m. in. kwestie ciężaru dowodów, obligatoryjne przesłanki orzeczenia zakazu, a inicjatywę dowodową czy relacje tej instytucji do zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu – rozstrzygając przy tym obecne w doktrynie problemy prawne z tym związane.

8 listopada 2022 r. adw. Bartosz Groele prelegentem na wykładzie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pt. „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”.

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, 8 listopada br. wcieli się w rolę prelegenta na wykładzie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pt. „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”. W dyskusji zostaną poruszone kwestie najważniejsze dla zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorstw, m. in. restrukturyzacja zapobiegawcza, test rentowności czy narzędzia wczesnego ostrzegania. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyką adwokatów i aplikantów adwokackich.