Zatwierdzenie wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jednego z wiodących podmiotów w branży OZE Stilo Energy S.A. reprezentowanego przez Kancelarię

Spółce reprezentowanej przez Kancelarię udało się zatwierdzić jeden z większych i pierwszych układów z branży OZE – Sąd zatwierdził wielomilionowy układ w postępowaniu jednego z wiodących podmiotów w branży energetycznej – Stilo Energy. Zespół Kancelarii, prowadzony przez adw. @Bartosz Groele, przy udziale r. pr. @Jonasz Nowicki i apl. rad. @Joanna Kogut, wspierał drużynę Spółki w krótkim postępowaniu, które obejmowało ponad 300 wierzycieli, a suma wierzytelności wynosiła niemal 17 milionów złotych. W toku postępowania pojawiło się wiele interesujących – a może nawet pionierskich z uwagi na specyfikę branży – wątków, które udało się rozstrzygnąć. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w tym projekcie pozwolą sprawniej prowadzić restrukturyzacje w branży odnawialnej energii. 
 
Serdecznie dziękujemy nadzorcy układu, adw. @Maciej Geromin i jego Zespołowi, za współpracę przy tym rozwijającym projekcie.

 

 

16-17 grudnia 2022 roku adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus wykładowcami podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus w dniach 16-17 grudnia br. wcielili się w rolę wykładowców podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Przedmiotem jednego z wykładów były bezskuteczność i zaskarżenie czynności dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Bardzo doceniamy tę formułę dydaktyczną, ponieważ bezpośredni kontakt z doświadczonymi już managerami pozwala w sposób iście partnerski i oparty o aktualne przykłady omawiać system prawa insolwencyjnego. Liczymy, że wrażenie jest wzajemne.

3 grudnia 2022 roku wykład adw. Bartosza Groele podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 3 grudnia 2022 roku Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, prowadził wykład pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego adw. Bartosz Groele przeprowadził słuchaczy przez złożone zagadnienia związane z tym tematem – m. in. kwestie ciężaru dowodów, obligatoryjne przesłanki orzeczenia zakazu, a inicjatywę dowodową czy relacje tej instytucji do zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu – rozstrzygając przy tym obecne w doktrynie problemy prawne z tym związane.

8 listopada 2022 r. adw. Bartosz Groele prelegentem na wykładzie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pt. „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”.

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, 8 listopada br. wcieli się w rolę prelegenta na wykładzie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie pt. „Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością”. W dyskusji zostaną poruszone kwestie najważniejsze dla zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorstw, m. in. restrukturyzacja zapobiegawcza, test rentowności czy narzędzia wczesnego ostrzegania. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyką adwokatów i aplikantów adwokackich.

XXIII Konferencja Zarządzania Finansami – symulacja rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu

Podczas jednej z sesji XXIII Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Finansami adwokat Bartosz Groele wraz z innymi doświadczonymi praktykami prawa restrukturyzacyjnego – Maciej Geromin, Paweł Sikora, Wiesław Ostrowski – prowadził symulację rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, w którym m.in. dochodzi do konwersji wierzytelności na akcje dłużnika. Dyskusja podczas sesji dotyczyła zagadnień związanych z instrumentami prawa restrukturyzacyjnego, w tym test prywatnego wierzyciela czy test prywatnego inwestora, kwestii ekwiwalentności konwersji czy dostępu do źródeł danych dla każdego z uczestników.

 

22 października br. XXXI Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Uroczysta XXXI Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. 22 października br. Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, wraz z adwokatem Kamil Strus, oficjalnie po raz kolejny dołączyli do grona wykładowców na studiach podyplomowych z Prawa restrukturyzacyjnego. Z tego miejsca dziękujemy władzom Uczelni za zaufanie, jakim nas obdarzyli, powierzając nam odpowiedzialną rolę w kształceniu przyszłych praktyków prawa restrukturyzacyjnego.

Doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki

Kancelaria prowadziła doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki, której stroną był nasz Klient z branży sprzętu sportowego. W umowie zastosowano zabezpieczenie rzeczowe w postaci zastawu rejestrowego. Dzięki sprawnemu otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, wierzycielowi nie udało się przejąć na własność przedmiotu zastawu. Pozwoliło to przystąpić do negocjacji i doprowadzić do ugody w sprawie przedłużenia umowy pożyczki, co umożliwi spółce dalsze funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że sprawa dotyczy kilkumilionowej wartości przedmiotu sporu.

Zespół Kancelarii wciąż podnosi poziom swoich kompetencji, aby świadczyć usługi prawne na jak najwyższym poziomie.

Radca prawny Agnieszka Kuciak, r. pr. Krystyna Lachneri r. pr. Ewa Wójcik ukończyły z wynikami bardzo dobrymi studia podyplomowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawach z zakresu spraw pauliańskich

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie naszego Klienta o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

W skardze kasacyjnej przygotowanej przez adw. Bartosz Groele, adw. Kamil Strus i r. pr. Ewę Wójcik podniesiono szereg istotnych zagadnień prawnych, budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów dotyczących roszczeń pauliańskich, m. in. kwestię dopuszczalności wytoczenia przez syndyka osobie trzeciej powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości w sytuacji, gdy wobec tej samej czynności prawnej toczy się tożsame postępowanie ze skargi pauliańskiej, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przez wierzyciela syngularnego upadłego, a także kwestię możliwości zaspokojenia w ramach oddzielnego planu podziału sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości w sytuacji uwzględnienia wytoczonego przez syndyka powództwa o uznanie czynności prawnej dokonanej przez 

upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Sąd przychylił się także do złożonego wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu, co oznacza zabezpieczenie interesów naszego mocodawcy do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie skargi kasacyjnej. 

Wyróżnienie Partnera Kancelarii adw. Bartosza Groele indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, został wyróżniony indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą. Uzyskanie tego wyniku nie byłoby możliwe bez głosów innych prawników, którym z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie. Ogromnym wyróżnieniem jest uznanie innych specjalistów z branży.